ျမတ္ဆရာ
ဆို / မာမာေအး
ျမတ္ဆရာ သူ႕လိုဆရာ ေစတနာ ျမင့္ျမတ္ ေလးစားအပ္ေသာ . . ခ်စ္ေသာဆရာ ဘုရာ တရား သံဃာ မိဘနဲ႔ ႏႈိင္း တစ္ကိုင္းထဲထား ေလးစားအပ္ေသာ ဆရာ . . .. .

· ago